O CSSTiRL

Władze

Dyrektor Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Kierownik Studiów Podyplomowych


dr hab. prof. UW Jolanta Itrich-Drabarek

DSC 0024

 1. Jolanta Itrich-Drabarek  (Instytut Nauk Politycznych, WNiSM UW)  – doktor habilitowany nauk społecznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, politolog. Dyrektor Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego – od 1 X 2016 r.  Pracowała w administracji publicznej m.in. jako doradca Prezesa Rady Ministrów, wicedyrektor Biura Spraw Społecznych w Kancelarii Prezydenta RP, szef doradców Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Członek Rady Służby Cywilnej w latach 2012-2016. Kierownik podyplomowych studiów w Instytucie Nauk Politycznych UW: Podyplomowe Studia Nauk Politycznych, Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo Wewnętrznego w l. 2007-2016. Autorka licznych publikacji naukowych dotyczących statusu urzędników w Polsce i w Europie, systemów służby cywilnej w UE i na świecie, roli i miejsca administracji publicznej w państwie demokratycznym, w tym administracji samorządu terytorialnego oraz etyki w służbie publicznej. Jest autorem, współautorem i redaktorem kilkunastu monografii i artykułów m.in.:, Uwarunkowania, standardy i kierunku zmian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na tle europejskim [Warszawa 2010],  Służba cywilna w Polsce – teoria i praktyka, [Warszawa 2012], Ustrój terytorialny Polski, w: Polska i Ukraina, próba analizy systemu, pod red. S. Sulowski, M. Prymusz, N. Minenkowa, B. Zdaniuk [Warszawa  2011],Decydowanie w organach stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego. w: Decydowanie publiczne. Polska na tle innych państw członkowskich UE, pod red. G. Rydlewski [Warszawa 2011], Partnerstwo trójsektorowe na poziomie lokalnym, Studia Politologiczne, T. 20, [Warszawa 2011], Służba cywilna w Europie Środkowo-Wschodniej, [Warszawa 2013], The Civil Service in Poland – Theory and Experience, [Frankfurt am Main 2015], Samorząd terytorialny w Polsce – reforma czy kontynuacja? [Warszawa 2015], Samorząd terytorialny w Polsce – reforma czy kontynuacja? pod red. J. Itrich-Drabarek, E. Borowska i in., Warszawa 2015, Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, [Warszawa 2016].

Zainteresowania badawcze:

 • Administracja publiczna  - państwowa, rządowa i samorządowa
 • Administracja  bezpieczeństwa publicznego
 • Służba cywilna
 • E-goverment
 • Etyka sfery  publicznej

Obszary prac badawczych

Administracja i polityka w skali lokalnej i globalnej

 1. Zarządzanie w administracji
 2. Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych
 3. Struktury, organizacje i formy administracji rządowej i samorządowej
 4. Wyzwania cywilizacyjno-społeczno-gospodarcze stojące przed państwem
 5. Decentralizacja administracji publicznej

Main fields of research:

Research Interests:
• Public administration
• Administration of public security
• Civil service
• E-goverment
• Ethics of the public sphere

Proposed areas of research
Administration and policy at local and global scale
1. Management Administration
2. Professional ethics of public officials
3. Structures, organizations and forms of government administration and local government
4. Challenges civilization and socio-economic standing in front of the State
5. Decentralization of public administration

Języki pisanych prac doktorskich (Languages):

 • Język polski/ Polish

Zastępca Dyrektora ds. studenckich
dr Michał Bitner

Nowy obraz

Doświadczenie akademickie i zawodowe

 • Wydział Prawa i Administracji UW, studia doktoranckie

 • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, aplikacja sądowa

 • Wydział Prawa i Administracji UW, adiunkt, następnie starszy specjalista

 • MDA PMU Phare, specjalista

 • Centrum Obligacji Komunalnych Agencji Rozwoju Komunalnego, kierownik

 • Local Government Partnership Program, ekspert

 • United Nations Development Program, ekspert

 • Ministerstwo Gospodarki, ekspert

 • m.st. Warszawa, ekspert

Staże i szkolenia zagraniczne

 • stypendium na Uniwersytecie Indiany (Bloomington)

 • szkolenie z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego (study tour), Paryż, Lille - Caisse des Dépôts

 • szkolenie z zakresu asset management w sektorze publicznym, Montreal - CIDA

 • szkolenie z zakresu zarządzania długiem samorządowym, Chicago - USAID

 • szkolenie z zakresu zarządzania długiem samorządowym (study tour), Raleigh, Nowy Jork, Waszyngton – Research Triangle Institute

Wybrane publikacje:

 • Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, C.H. Beck, 2017 (współautor)

 • Prawne instrumenty ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, 2016

 • Koncesja na usługi i roboty budowalne oraz Samorządowe spółki prawa handlowego, jako podmioty przejmujące realizację zadań publicznych [w:] P. Walczak (red.), Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego, C.H. Beck, 2016.

 • Trudności z rozgraniczeniem umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i umów o koncesji – skutki w zakresie zaliczania zobowiązań do państwowego długu publicznego [w:] A. Mednis (red.), Misja publiczna, wspólnota, państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, t. II, Presscom, 2016

 • Analiza funkcjonującego systemu wyrównywania dochodów JST wraz z propozycją jego modyfikacji, raport z wyników badań, Minister Infrastruktury i Rozwoju, 2015 (współautor)

 • Standardy zarządzania długiem na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ich wpływ na finansowanie infrastruktury, Instytut Badań Systemowych PAN, 2013 (współautor)

 • Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014-2020, raport z wyników badań, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012 (współautor)

 • Efektywność zarządzania długiem w samorządach, raport z wyników badań, Program Sprawne Państwo Ernst&Young, 2008 (współautor)

 • Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, ABC, 2006 (współautor)

 • Gmina na rynku kapitałowym. Podstawy zarządzania długiem komunalnym, Agencja Rozwoju Komunalnego, 1999

 • Postępowanie naprawcze w jednostkach samorządu terytorialnego – uwagi na tle rozwiązań w wybranych krajach OECD, Finanse Komunalne, t. 4/2014

 • Reguły fiskalne ograniczające zaciąganie długu przez jednostki samorządu terytorialnego - analiza prawno-porównawcza, Samorząd Terytorialny, t. 1-2/2013

 • Dyscyplina rynkowa w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie długu jednostek samorządu terytorialnego, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 23/2013 (współautor)

 • Finanse podsektora samorządowego w wybranych krajach OECD w latach 1999-2010, Samorząd Terytorialny, t. 1-2/2012 (współautor)

 • Wpływ budżetowania memoriałowego na kształt i funkcjonowanie zasad budżetowych w prawie budżetowym jednostek samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny, t. 5/2012

 • Reguła deficytowa jako zasadniczy element „złotej zasady finansów publicznych” w jednostkach władzy terytorialnej - próba syntezy, Samorząd Terytorialny, t. 11/2012

 • Wpływ transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego na dług i deficyt jednostki samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny, t. 1-2/2011

 • Nowa definicja państwowego długu publicznego? Problemy związane z interpretacją przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 23.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych, Samorząd Terytorialny, t. 7-8/2011 (współautor)

 • Francuski model partnerstwa publiczno-prywatnego. Ewolucja regulacji PPP we Francji, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, t. 1/2010 (współautor)

 • Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu długiem publicznym jednostek samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny, t. 4/2009

 • Zasada legalizmu a zdolność kontraktowa jednostek samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny, t. 6/2009 (współautor)

 • Udzielanie poręczeń i gwarancji przez jednostki samorządu terytorialnego – zagadnienia publicznoprawne, Samorząd Terytorialny, 2008, t. 10

 • Modele partnerstwa publiczno-prywatnego w krajach Unii Europejskiej, Finanse Komunalne, t. 2/2003 (EKSTRA)

 PRACOWNICY NAUKOWI CSSTiRL UW

Kierownik studiów I  i II stopnia
dr Beata Marczewska

m5kcdb4grp3cm8x1p4max 2

 

dr Julia Zdanukiewicz

zdj 12

W 2002 r. ukończyła studia magisterskie na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008-20012 odbyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 2013 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych. Pracę doktorską napisała pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. E. Kornberger-Sokołowskiej pt. „Rola finansów publicznych w ochronie środowiska – aspekty prawne”. Praca obroniona z wyróżnieniem.

Od 2008 r. prowadzi zajęcia w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW z zakresu finansów publicznych, finansów jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy UE. Była członkiem naukowych zespołów badawczych  w projektach krajowych i zagranicznych m.in. w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE i w ramach programów współpracy bilateralnej - POLONIUM.

Występuje na konferencjach, seminariach i szkoleniach. Jest autorką lub współautorką publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Zainteresowania badawcze: - finanse publiczne i finanse jednostek samorządu terytorialnego; - prawo finansowe Unii Europejskiej oraz - komercjalizacja badań naukowych.

Posiada uprawnienia zawodowe adwokata.

Najważniejsze publikacje

 • „Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz”, pod red. W. Misiąga, współautor (art. 184-195), wydanie 2016 r. oraz 2017 r.
 • "Zasady tworzenia partnerstw projektowych w perspektywie finansowej 2014-2020" w "Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego" red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, 2016 r.
 • "Budżet partycypacyjny a naruszenie dyscypliny finansów publicznych" w "Dyscyplina finansów publicznych. Podstawy i zakres odpowiedzialności" red. A. Talik, W. Robaczyński i A. Babczuk, 2015 r.
 • “Hybrid PPP Projects in the Programming Periods of 2007-2013 and 2014-2020”, „Financial Law Review“, University of Gdańsk, No 2/2016, współautorstwo z R. Cieślakiem.
 • Artykuł w książce wydanej w ramach programu naukowego Polonium 2009-2011 - "Podstawy prawne finansowania ochrony środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce", [w:] "Ustrój wielkich miast w Polsce i we Francji" red. E. Kornberger-Sokołowska, Warszawa 2012 r.
 • „Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjent środków europejskich” współautorstwo z E. Kornberger-Sokołowską i R. Cieślakiem – wydanie 2010 r. oraz 2012 r.
 • Finanse Komunalne 3/2009 – „Wsparcie finansowe samorządów ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy” – marzec 2009 r.
 • Finanse Komunalne 1-2/2009 – „Możliwości realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego z zasobów Funduszu Spójności w latach 2007-2013”,  współautorstwo z R. Cieślakiem – 2009 r.
 • Artykuł w książce przygotowanej w ramach materiałów pokonferencyjnych na konferencji naukowej pt. „Realizacja zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z sektorem prywatnym”, pod redakcją naukową E. Kornberger-Sokołowskiej, pt. „Formy współpracy gminy z podmiotami prywatnymi w zakresie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska”, współautorstwo z R. Cieślakiem - 2008 r.
 • Artykuł w książce przygotowanej w ramach materiałów pokonferencyjnych VI międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju”, pod redakcją naukową B. Poskrobki i G. Dobrzańskiego, pt. „Problematyka interpretacji i realizacji zrównoważonego rozwoju” – artykuł „Finansowanie ochrony środowiska ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i norweskiego Mechanizmu Finansowego” - 2007 r.
 • „Meritum – Podatki 2004”, współautorstwo fragmentu książki o opodatkowaniu podatkiem VAT - wydanie 2004 r. oraz w 2005 r.
 • Rachunkowość Budżetowa – „Fundusze pomocowe i ich ewidencja w jednostkach samorządu terytorialnego” – lipiec 2005 r.
 • Rachunkowość Budżetowa – „Środki specjalne – likwidacja” - kwiecień 2005 r.
 • Rachunkowość Budżetowa – „Środki specjalne – likwidacja” - marzec 2005 r.
 • Rachunkowość Budżetowa – „Zasady dokonywania wydatków w jednostkach budżetowych”, współautorstwo M. Bińkowską, - marzec 2005 r.
 • Glosa nr 6 (120) „ Pomoc unijna dla samorządów w Polsce” współautorstwo z E. Kornberger-Sokołowską – czerwiec 2003 r.

dr Rafał Cieślak

cieslak

 

W 2011 r. obronił na Wydziale Prawa i Administracji UW pracę doktorską pod kierunkiem naukowym prof. Elżbiety Kornberger-Sokołowskiej. Był słuchaczem studiów doktoranckich na WPiA UW (2005-2009) oraz Podyplomowego Studium Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej EUROREG (2004-2005). Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (2003) oraz British Centre for English and European Legal Studies (2002). Absolwent VI LO im. T. Reytana w Warszawie (1998).

Jest pracownikiem naukowym Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW. Prowadzi także zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji UW, w Szkole Głównej Handlowej, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz na uczelniach niepublicznych. Występuje na konferencjach, seminariach i szkoleniach, bierze udział w projektach naukowych i edukacyjnych. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Zainteresowania: prawo zamówień publicznych; partnerstwo publiczno-prywatne, fundusze pomocowe Unii Europejskiej, pomoc publiczna, finanse i gospodarka jednostek samorządu terytorialnego, dyscyplina finansów publicznych.

Posiada uprawnienia zawodowe radcy prawnego, jest prawnikiem rekomendowanym w renomowanym rankingu Chambers Europe jako jeden z wiodących w Polsce ekspertów od partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wybrane publikacje

 • „Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz”, pod red. W. Misiąga, współautor (art. 184-195, 245-246 u.f.p. oraz art. 1-3, 12-13, 17a, 25-30 u.o.n.d.f.p.), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017, ss. 1472.
 • Cieślak R. Zdanukiewicz J., “Hybrid PPP Projects in the Programming Periods of 2007-2013 and 2014-2020”, „Financial Law Review“, University of Gdańsk, No 2/2016.
 • Cieślak R., „Nowa ustawa o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi“, „Gazeta Samorządu i Administracji“ nr 20/2016.
 • Cieślak R., „Pomoc publiczna na kulturę w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości“, „Gazeta Samorządu i Administracji“ nr 4/2016.
 • Cieślak R., Marczewska B., „Introduction to hybrid public-private partnerships in Poland“, „Financial Law Review“, University of Gdańsk, No 1/2016.
 • Cieślak R., „Nieprawidłowości związane z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych jako podstawa dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Wyd. Wolters Kluwer, „Finanse Komunalne“ nr 10/2015.
 • „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”, pod red. B. Jaworskiej-Dębskiej (R. Cieślak, „Problemy związane z klasyfikowaniem zobowiązań z umów partnerstwa publiczno-prywatnego do długu publicznego”), Wyd. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 • „Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka”, pod red. M. Smagi i M. Winiarza (R. Cieślak, rozdział pt. „Realizacja zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, a naruszenie dyscypliny finansów publicznych”), Wyd. C.H. Beck Warszawa 2015, ss. 716.
 • Cieślak R., „Likwidacja szkół samorządowych i powierzanie ich prowadzenia podmiotom prywatnym” [w:] „System oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego, pod red. D. Sześciło, Warszawa 2015 r.
 • Cieślak R., Maćkowski R., „Konsekwencje wprowadzenia nowych zasad odliczania VAT”, „Gazeta Samorządu i Administracji”, nr 3/2015.
 • Cieślak R., Maćkowski R. „VAT od inwestycji komunalnych współfinansowanych ze środków UE”, „Gazeta Samorządu i Administracji”, nr 2/2015.
 • „Ustawa o finansach publicznych. Komentarz”, pod red. W. Misiąga – współautor (art. 184-195, 245-246), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014, ss. 908.
 • „Dyscyplina finansów publicznych. Podstawy i zakres odpowiedzialności”, pod red. W. Robaczyńskiego, A. Babczuka i A. Talika (R. Cieślak, Rozdział IV. „Koncesja na roboty budowlane lub usługi w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych”), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014, ss. 308.
 • „Partnerstwo publiczno-prywatne: 100 pytań, zagadnień, interpretacji”, pod red. R. Cieślaka, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014, ss. 360.
 • Cieślak R., „PPP w gospodarce wodno-ściekowej”, „Gazeta Samorządu i Administracji”, nr 11/2014.
 • Cieślak R., „Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej”, „Biuletyn PPP”, nr 8/2013.
 • Cieślak R., „Czy partnerstwo publiczno-prywatne może być szansą dla zadłużonych jednostek samorządu terytorialnego?” [w:] „Wybrane aspekty prawne utrzymania czystości i porządku w gminie oraz zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego”, pod red. D. Szafrańskiego, Warszawa 2013.
 • „Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój PPP w Polsce” – R. Cieślak, B. Korbus, D. Zalewski, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013, ss. 163.
 • Cieślak R., „Wpływ partnerstwa publiczno- prywatnego na dług samorządów”, „Gazeta Samorządu i Administracji”, nr 13-14/2013.
 • Cieślak R., „Negocjacje umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym” - Rafał Cieślak, „Biuletyn PPP” nr 6/2013.
 • „Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich” – E. Kornberger-Sokołowska, J. Zdanukiewicz, R. Cieślak, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa, wyd. I 2010, ss. 256. (wyd. II 2012, ss. 268, wyd. III w przygotowaniu).
 • Cieślak R., „PPP w gospodarce odpadami”, „Gazeta Samorządu i Administracji”, nr 13-14 / 2012.
 • Cieślak R., „Partnerstwo publiczno-prywatne w samorządzie terytorialnym”, Wyd. INFOR, Warszawa 2011, ss. 300.
 • Cieślak R., Wojciechowski Z., „Polskie warunki wdrażania przedkomercyjnych zamówień publicznych” – Rafał Cieślak, „Gazeta Samorządu i Administracji” nr 16/2010.
 • Cieślak R., „Unijna procedura wdrażania zamówień na innowacje”, „Gazeta Samorządu i Administracji” nr 15/2010.
 • Cieślak R., „Przedkomercyjne zamówienia publiczne szansą na rozwój polskich regionów”, „Gazeta  Samorządu i Administracji” nr 13/2010.
 • Cieślak R., Wojciechowski Z., „Zbliża się termin likwidacji gospodarstw pomocniczych i części zakładów budżetowych”, „Gazeta Samorządu i Administracji” nr 12/2010.
 • Cieślak R., „Plan B” czyli wsparcie przekształceń w służbie zdrowia”, „Skarbnik i Finanse Publiczne”, Nr 3/2010.
 • Cieślak R., „Rok od uchwalenia nowej ustawy o PPP”, „Skarbnik i Finanse Publiczne”, Nr 2/2010.
 • Cieślak R., „Partnerstwo publiczno-prywatne korzystne dla obu stron”, „Inwestycje Publiczne”, Nr 2/2010.
 • Cieślak R. „Fundusze UE – specyfika projektów generujących dochody”, Wyd. Wolters Kluwer, „Finanse Komunalne” nr 11/2009.
 • Cieślak R., Kornberger-Sokołowska E., „Działalność gospodarcza podmiotu publicznego w świetle przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na przykładzie Agencji Mienia Wojskowego”, „Prawo i Podatki” nr 11/2009.
 • Cieślak R., „Projekty hybrydowe”, Polskie Wydawnictwa Branżowe, „Builder” nr 10/2009.
 • Cieślak R. „PPP czy koncesja?”, Polskie Wydawnictwa Branżowe, „Builder” nr 9/2009.
 • Cieślak R., Zdanukiewicz J., „Możliwości realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego z zasobów Funduszu Spójności w latach 2007-2013", „Finanse Komunalne” nr 1-2/2009.
 • „Fundusze unijne 2007-2013. Poradnik przedsiębiorcy” (wyd. I i II) – pod red. R. Cieślaka, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2008, ss. 394.
 • Cieślak R., Zdanukiewicz J., „Formy współpracy gminy i podmiotów prywatnych przy realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska", Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, Warszawa 2008.

 

Wybrane konferencje, seminaria, szkolenia (wyłącznie czynne uczestnictwo związane z wygłoszeniem wykładu lub referatu, często zakończone publikacjami w czasopismach lub wydawnictwach pokonferencyjnych)

 • Krajowy Kongres Infrastruktury Sportowej, „Finansowanie lokalnych inwestycji sportowo-rekreacyjnych”, International Association for Sport and Leisure Facilities, 1 grudnia 2016 r., Warszawa.
 • Debata pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne w projektach miejskich” w ramach VII Forum Rozwoju Mazowsza, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 16 listopada 2016 r., Warszawa.
 • Kongres Turystyki Polskiej, „Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego w turystyce”, 12-14 października 2016 r., Świdnica.
 • Konferencja „Jak osiągnąć sukces w partnerstwie publiczno-prywatnym? Skuteczna implementacja modelu PPP”, Liderzy Innowacyjności, 28 września 2016 r., Warszawa.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sądowa kontrola administracji publicznej. Uwarunkowania międzynarodowe – bariery realizacyjne – perspektywy rozwoju”, 1 czerwca 2016 r., Częstochowa.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Smart city”, 20 maja 2016 r., Poznań.
 • „Wykorzystanie funduszy UE przez jednostki samorządu terytorialnego w perspektywie finansowej 2014-2020 – środki ochrony prawnej wnioskodawców; nieprawidłowości, korekty finansowe i dyscyplina finansów publicznych, zamówienia in-house”, 16 maja 2016 r., Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie.
 • II Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Finansów Samorządu Terytorialnego pt. „Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań, a Europejska Karta Samorządu Lokalnego”, 25 kwietnia 2016 r., Gdańsk.
 • „Dyscyplina finansów publicznych w spojrzeniu organów kontroli na tle zakresu działania jednostek samorządu terytorialnego. Ogólnopolska Konferencja”, Wrocław 21-22 kwietnia 2016 r.
 • Seminarium „Zamówienia in-house w nowych realiach prawnych”, Hallmark Events, 29 kwietnia 2016 r., Warszawa.
 • Právní ROZPRAVY 2016 (vol. VI), Theory, Evolution, Practices of Law, Czechy, Conferece on-line, 25.02.2016 r.
 • III Międzynarodowa Konferencja "Dyscyplina finansów publicznych - 10 lat obowiązywania ustawy.", 18-20 listopada 2015 r., Kraków.
 • Międzynarodowa Konferencja „Tendencje we współczesnej administracji publicznej – podmioty, zadania publiczne oraz prawne formy ich realizacji”, 13.10.2015 r., Częstochowa.
 • System oświaty – wygaszanie mandatów – finanse JST. Problematyka kontroli i nadzoru w świetle teorii i praktyki, 17 kwietnia 2015 r., Warszawa.
 • II Kongres Prawa Budowlanego i Nieruchomości, Instytut Allerhanda, 24 marca 2015 r., Warszawa.
 • Seminar „Local project case of energy efficiency in a PPP model in Poland”, 6 marca 2015 r., Zagreb, Chorwacja.
 •  V Forum Rozwoju Mazowsza, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 4 listopada 2014 r., Warszawa.
 • I  Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Finansów i Prawa finansowego Jednostek Samorządu Terytorialnego pt. „Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych”, 15-16 września 2014 r., Gdańsk.
 • „Dyscyplina finansów publicznych – uwarunkowania prawne i ekonomiczne”, 10–11 kwietnia 2014 r., Wrocław.
 • 3rd Central and Eastern Europe PPP Infrastructure Forum, 13.10.2013, Warsaw.
 • IV Ogólnopolski Kongres Regionów, 29 maja 2013 r., Świdnica.
 • Polski Kongres Prawa Budowlanego i Nieruchomości, Instytut Allerhanda, 14 maja 2013 r., Warszawa.
 • Polski Kongres Prawa Sportowego i Organizacji Imprez Masowych, Instytut Allerhanda, 22 listopada 2012 r.
 • Międzynarodowa Konferencja „Projekty samorządowe w Polsce”, EEL Events, 17-18.10.2012 r., Warszawa.
 • „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie” – cykl wykładów obejmujących prawo budżetowe i stosowanie przepisów ustawy o finansach publicznych w działalności jednostek samorządu terytorialnego, dla przedstawicieli regionalnych izb obrachunkowych, w ramach projektu systemowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Wydział Prawa i Administracji UW, Warszawa, październik 2012 – marzec 2015 r.
 • „Partnerstwo publiczno-prywatne” - cykl 15. dwudniowych wykładów i warsztatów na terenie całej Polski w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne”, grudzień 2011 r. – czerwiec 2012 r.
 • „Opportunities for consultancy services in Poland”, EXTENDA (Trade Promotion Agency of Andalucia), 26 października 2011 r., Sevilla, Hiszpania.
 • „Doing business with public administration in Poland”, EXTENDA (Trade Promotion Agency of Andalucia), 26 maj 2011 r., Sevilla, Hiszpania.
 • „Partnerstwo publiczno-prywatne dla organów kontroli i ścigania” – wykłady i konwersatoria  obejmujące zagadnienia partnerstwa publiczno-prywatnego, skierowane do przedstawicieli CBA, CBŚ, NIK, Policji i Prokuratury, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, październik – listopad 2010 r.
 • „Partnerstwo publiczno-prywatne”, wykład dla uczestników targów GMINA 2009 w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich, 24.11.2009, Poznań.
 • „Środki UE w polskim systemie finansów publicznych” (wykłady i warsztaty dla przedstawicieli j.s.t.), 15-16.06.2009, Łódź, Instytut Konsultantów Europejskich.
 • Konferencja pt. „Aspekty prawne i finansowe komercjalizacji Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej”, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 6.05.2009 r., Szczecin.
 • „Finansowanie rozwoju gminy. Partnerstwo publiczno-prywatne”, Konferencja naukowa „Kultura przestrzeni gminy”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 23.04.2009 r., Mrozy.
 • Seminarium „Finansowanie inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego”, II Ogólnopolski Kongres Infrastruktury Sportowej, 22.10.2008 r., Spała.
 • „Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda finansowania inwestycji sportowych”, seminarium na III dorocznej konferencji członków Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej, 18.04.2008 r., Książ.
 • „Sport, rekreacja i ochrona środowiska – partnerstwo publiczno-prywatne”, Polski Związek Alpinizmu, 18.03.2008 r. Zakopane.
 • „Finansowanie sportu w społecznościach lokalnych: partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda finansowania sportu”, Związek Miast Polskich, 26.05.2007 r., Słubice.
 • 22-24.06.2006 – Międzynarodowa konferencja dotycząca planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, „EU funds for investments in environmental protection 2007-2013”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 22-24.06.2006 r., Tuczno.
 • Konferencja „Cyfrowy świat bibliotek”, „Możliwości pozyskania środków finansowych na digitalizację bibliotek z funduszy UE”, Centrum Promocji Informatyki, 18.01.2006 r., Warszawa.

 

 

 

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski

ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
I piętro, pok. 113
tel./fax Sekretariat 22 625-30-34, 55-31-437

Sekcja ds. studenckich
tel. 22 55-31-440
e-mail: csstirl@uw.edu.pl